The United States, Nov 2018 – Mar 2019

Canon EOS 3, Canon EOS Elan, Nikon FA; Various films